Rekrutacja

Szanowna Pani / Szanowny Panie!

Pragniemy poinformowaæ, jakie dane zbieramy i dlaczego oraz jak ich u¿ywamy w procesach rekrutacji.

Trzy g³ówne rodzaje danych, które gromadzimy to:
· dane kontaktowe,
· dane dotycz¹ce przebiegu kariery i wczeœniejszego zatrudnienia
· dane dotycz¹ce posiadanych uprawnieñ/umiejêtnoœci.

Pani/Pana dane przetwarzamy na podstawie przepisów Ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy w szczególnoœci art. 22-1 oraz w przypadku Pani/Pana zgody - dane bêd¹ przetwarzane równie¿ na potrzeby przysz³ych rekrutacji, na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO.

WA¯NE! W dowolnym momencie przys³uguje Pani/Panu prawo do cofniêcia wyra¿onych zgód, co nie wp³ynie na zgodnoœæ z prawem przetwarzania, którego dokonano do czasu ich cofniêcia.

Mo¿e siê równie¿ zdarzyæ, ¿e Pana/Pani dane bêd¹ przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 punkt f RODO* (prawnie uzasadnione interesy realizowane przez spó³kê) - mog¹ Pañstwo w dowolnym momencie wnieœæ sprzeciw – z przyczyn zwi¹zanych ze swoj¹ szczególn¹ sytuacj¹ – wobec przetwarzania swoich danych opartych na tej podstawie.

Dane podawane na potrzeby rekrutacji podaje Pani/Pan dobrowolnie, jednak s¹ one niezbêdne w celu weryfikacji kandydatów do pracy – ich niepodanie bêdzie skutkowa³o brakiem mo¿liwoœci udzia³u w procesie rekrutacyjnym.

Electropoli Poland Sp. z o.o. nie wykorzystuje danych z procesów rekrutacyjnych do innych celów.

Dostêp do Pani/Pana danych maj¹ jedynie upowa¿nieni pracownicy Electropoli Poland Sp. z o.o., w szczególnoœci s¹ to pracownicy Dzia³u HR, Zarz¹d Spó³ki oraz kierownik dzia³u, do którego Pani/Pan aplikuje.

Dane z procesów rekrutacyjnych przetwarzane bêd¹ do 6 miesiêcy od dnia zakoñczenia danego procesu rekrutacyjnego i/lub w przypadku zgody na przysz³e procesy rekrutacyjne do momentu jej cofniêcia ale nie d³u¿ej ni¿ 3 lata.

Informujemy, ¿e ma Pani/Pan prawo do ¿¹dania od Electropoli Poland Sp. z o.o. dostêpu do danych osobowych dotycz¹cych Pani/Pana osoby oraz uzyskania ich kopii, a tak¿e ¿¹dania ich sprostowania, usuniêcia danych, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Informujemy, ¿e Pani/Pana dane osobowe nie bêd¹ przekazywane do pañstwa trzeciego/organizacji miêdzynarodowej, nie bêd¹ przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym równie¿ nie bêd¹ wykorzystywane do profilowania. Zawsze w razie w¹tpliwoœci odnoœnie swoich danych mo¿e Pani/Pan skontaktowaæ siê z naszym Inspektorem Ochrony Danych, m.geilke@orleccy.pl, tel. 577-631-313.

Jednoczeœnie informujemy, ¿e przys³uguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzêdu Ochrony Danych Osobowych.

Jesteśmy profesjonalnym dostawcą usług obróbki powierzchniowej w zakresie ochrony antykorozyjnej i aspektu wizualnego detali wykonanych z metalu i tworzyw sztucznych. Posiadamy nowoczesne linie lakiernicze i galwaniczne o wysokiej wydajności i wysokich parametrach powłoki. Obecnie jesteśmy liderem europejskim w branży powłok ochronnych dla motoryzacji.

OPIS STANOWISKA:
 malowanie detali zgodnie z technologią procesu
 obsługa kabiny lakierniczej
 obsługę, czyszczenie, konserwację urządzeń do lakierowania (pistolety, węże itp.)
 realizacja planu produkcji na powierzonym stanowisku pracy
 wykonywanie innych czynności związanych z zagadnieniami produkcji zlecanych na bieżąco przez przełożonego

 

WYMAGANIA:

 wykształcenie zawodowe (mile widziane lakiernicze)
 mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w firmie produkcyjnej
(mile widziane doświadczenie w branży motoryzacyjnej lub AGD)
 praktyczna znajomość obsługi sprzętu lakierniczego, obsługa aplikacji automatycznej
 zdolności manualne, dokładność oraz spostrzegawczość
 umiejętność pracy w zespole
 zaangażowanie i zdyscyplinowanie
 gotowość do pracy wielozmianowej


FIRMA OFERUJE:
 Stabilną i ciekawą pracę w międzynarodowej firmie o ugruntowanej pozycji w branży motoryzacyjnej
 Konkurencyjne wynagrodzenie z bardzo atrakcyjnym systemem dodatków oraz benefitów
 Możliwości awansu i rozwoju zawodowego
 Bogaty pakiet SOCJALNY
 Bogaty pakiet ZDROWIE: opieka medyczna - dostęp do najlepszych placówek medycznych w okolicy
 Pakiet SPORT - atrakcyjny pakiet karnetów sportowych
 Pakiet ROZRYWKA – gazetka firmowa, konkursy dla pracowników i dzieci, wycieczki pracownicze etc.


Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres ns-praca@electropoli.pl podając w temacie wiadomości nazwę stanowiska: Lakiernik

Jesteśmy profesjonalnym dostawcą usług obróbki powierzchniowej w zakresie ochrony antykorozyjnej i aspektu wizualnego detali wykonanych z metalu i tworzyw sztucznych. Posiadamy nowoczesne linie lakiernicze i galwaniczne o wysokiej wydajności i wysokich parametrach powłoki. Obecnie jesteśmy liderem europejskim w branży powłok ochronnych dla motoryzacji.

OPIS STANOWISKA:
 zakładanie detali na zawieszki
 zdejmowanie i pakowanie detali
 kontrola wizualna jakości detali
 realizacja planu produkcji na powierzonym stanowisku pracy
 wykonywanie innych czynności związanych z zagadnieniami produkcji zlecanych na bieżąco przez przełożonego

 

WYMAGANIA:

 wykształcenie zawodowe
 mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w firmie produkcyjnej
 umiejętność pracy w zespole
 zdolności manualne, dokładność oraz spostrzegawczość
 zaangażowanie i zdyscyplinowanie
 gotowość do pracy wielozmianowej


FIRMA OFERUJE:
 Stabilną i ciekawą pracę w międzynarodowej firmie o ugruntowanej pozycji w branży motoryzacyjnej
 Konkurencyjne wynagrodzenie z bardzo atrakcyjnym systemem dodatków oraz benefitów
 Możliwości awansu i rozwoju zawodowego
 Bogaty pakiet SOCJALNY
 Bogaty pakiet ZDROWIE: opieka medyczna - dostęp do najlepszych placówek medycznych w okolicy
 Pakiet SPORT - atrakcyjny pakiet karnetów sportowych
 Pakiet ROZRYWKA – gazetka firmowa, konkursy dla pracowników i dzieci, wycieczki pracownicze etc.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres ns-praca@electropoli.pl podając w temacie wiadomości nazwę stanowiska: Operator linii lakierniczej

Jesteśmy profesjonalnym dostawcą usług obróbki powierzchniowej w zakresie ochrony antykorozyjnej i aspektu wizualnego detali wykonanych z metalu i tworzyw sztucznych. Posiadamy nowoczesne linie lakiernicze i galwaniczne o wysokiej wydajności i wysokich parametrach powłoki. Obecnie jesteśmy liderem europejskim w branży powłok ochronnych dla motoryzacji.

OPIS STANOWISKA:
 malowanie detali zgodnie z technologią procesu
 obsługa kabiny lakierniczej
 obsługę, czyszczenie, konserwację urządzeń do lakierowania (pistolety, węże itp.)
 realizacja planu produkcji na powierzonym stanowisku pracy
 wykonywanie innych czynności związanych z zagadnieniami produkcji zlecanych na bieżąco przez przełożonego

 

WYMAGANIA:

 wykształcenie zawodowe (mile widziane lakiernicze)
 mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w firmie produkcyjnej
(mile widziane doświadczenie w branży motoryzacyjnej lub AGD)
 praktyczna znajomość obsługi sprzętu lakierniczego, obsługa aplikacji automatycznej
 zdolności manualne, dokładność oraz spostrzegawczość
 umiejętność pracy w zespole
 zaangażowanie i zdyscyplinowanie
 gotowość do pracy wielozmianowej


FIRMA OFERUJE:
 Stabilną i ciekawą pracę w międzynarodowej firmie o ugruntowanej pozycji w branży motoryzacyjnej
 Konkurencyjne wynagrodzenie z bardzo atrakcyjnym systemem dodatków oraz benefitów
 Możliwości awansu i rozwoju zawodowego
 Bogaty pakiet SOCJALNY
 Bogaty pakiet ZDROWIE: opieka medyczna - dostęp do najlepszych placówek medycznych w okolicy
 Pakiet SPORT - atrakcyjny pakiet karnetów sportowych
 Pakiet ROZRYWKA – gazetka firmowa, konkursy dla pracowników i dzieci, wycieczki pracownicze etc.


Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres ns-praca@electropoli.pl podając w temacie wiadomości nazwę stanowiska: Lakiernik

OPIS STANOWISKA:
 - wyjmowanie detali z pojemników i zakładanie detali na zawieszki,
 - zdejmowanie detali z zawieszek i układanie ich w pojemnikach,
 - wizualna kontrola jakości detali,
 - realizacja planu produkcji na powierzonym stanowisku pracy.
WYMAGANIA:
 - mile widziane doświadczenie w pracy na produkcji,
 - dyspozycyjność do pracy w systemie trzyzmianowym,
 - umiejętność pracy w zespole, zaangażowanie,
 - zdolności manualne, dokładność i spostrzegawczość.
FIRMA OFERUJE:
 - atrakcyjny pakiet wynagrodzenia wraz z premią, dodatkami i nagrodami.
 - zorganizowane przewozy dla pracowników spoza Bielska-Białej oraz bezpłatne przewozy liniami MZK 19 i 29,
 - możliwość rozwoju zawodowego – system szkoleń, ścieżka rozwoju w wewnętrznej strukturze firmy, kursy specjalistyczne i    podnoszące kwalifikacje,
 - pakiet kultura – konkursy dla pracowników oraz ich dzieci, dofinansowanie do biletów do teatru, kina oraz wycieczek turystycznych dla        pracowników i ich rodzin,
 - pakiet zdrowie – dofinansowane przez pracodawcę ubezpieczenia zdrowotne (prywatna służba zdrowia) dla pracowników i ich rodzin,
 - pakiet sport – dofinansowane przez pracodawcę karnety sportowe (baseny, siłownie) oraz aktywności sportowe pracowników (piłka nożna, bieganie, triatlon),
 - stołówka pracownicza oferująca śniadania i obiady w atrakcyjnych cenach,
 - możliwość rozwojowej i satysfakcjonującej pracy w dobrej atmosferze, w międzynarodowej firmie o ugruntowanej pozycji w branży Automotive.

 

  • Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres praca@electropoli.pl podając w temacie wiadomości nazwę stanowiska: operator linii lakierniczej

OPIS STANOWISKA:
 - obsługa wózka widłowego;
 - załadunek i rozładunek towarów;
 - przyjęcie i kontrola dostaw;
 - lokalizowanie towarów na magazynie za pomocą skanera;
 - dostarczanie towarów z magazynu na produkcję;
 - odbiór detali z linii produkcyjnej i przewożenie ich na magazyn wyrobu gotowego;
 - przygotowanie i kontrola wysyłki.


WYMAGANIA:
 - mile widziane wykształcenie zawodowe
 - umiejętność obsługi wózków widłowych i wymiany butli,
 - uprawnienia na wózek widłowy z wymianą butli gazowych,
 - minimum pół roku doświadczenia w pracy jako operator wózka widłowego,
 - dyspozycyjność do pracy w systemie trzyzmianowym,
 - umiejętność pracy w zespole,
 - zaangażowanie,
 - dobra organizacja pracy, zdyscyplinowanie.


FIRMA OFERUJE:
 - atrakcyjny pakiet wynagrodzenia wraz z premią, dodatkami i nagrodami.
 - zorganizowane przewozy dla pracowników spoza Bielska-Białej oraz bezpłatne przewozy liniami MZK 19 i 29,
 - możliwość rozwoju zawodowego – system szkoleń, ścieżka rozwoju w wewnętrznej strukturze firmy, kursy specjalistyczne i podnoszące kwalifikacje,
 - pakiet kultura – konkursy dla pracowników oraz ich dzieci, dofinansowanie do biletów do teatru, kina oraz wycieczek turystycznych dla pracowników i ich rodzin,
 - pakiet zdrowie – dofinansowane przez pracodawcę ubezpieczenia zdrowotne (prywatna służba zdrowia) dla pracowników i ich rodzin,
 - pakiet sport – dofinansowane przez pracodawcę karnety sportowe (baseny, siłownie) oraz aktywności sportowe pracowników (piłka nożna, bieganie, triatlon),
 - stołówka pracownicza oferująca śniadania i obiady w atrakcyjnych cenach,
 - możliwość rozwojowej i satysfakcjonującej pracy w dobrej atmosferze, w międzynarodowej firmie o ugruntowanej pozycji w branży Automotive.

 


Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres praca@electropoli.pl podając w temacie wiadomości nazwę stanowiska: OPERATOR WÓZKA

Jesteśmy profesjonalnym dostawcą usług obróbki powierzchniowej w zakresie ochrony antykorozyjnej i aspektu wizualnego detali wykonanych z metalu i tworzyw sztucznych. Posiadamy nowoczesne linie lakiernicze o wysokiej wydajności i wysokich parametrach powłoki. Obecnie jesteśmy liderem europejskim w branży powłok ochronnych dla motoryzacji.
 
OPIS STANOWISKA:
 przeglądanie detali pod kątem występujących wad lakierniczych na detalach przeznaczonych do wysyłki klienta
 wzrokowa kontrolę jakości detali na podstawie wytycznych zawartych w katalogach wad oraz wzorców detali
 przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
 utrzymywanie porządku i czystości w miejscu pracy
 
WYMAGANIA:
 mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, w tym: wiedza z zakresu kontroli detali, posługiwanie się sprzętem kontrolno-pomiarowym
 umiejętność pracy w zespole
 dyspozycyjność do pracy w systemie 3-zmianowym
 umiejętność podejmowania szybkich decyzji
 dokładność, rzetelność i zdyscyplinowanie
 elastyczność
 
FIRMA OFERUJE:
 Stabilną i ciekawą pracę w międzynarodowej firmie o ugruntowanej pozycji w branży motoryzacyjnej
 Konkurencyjne wynagrodzenie z bardzo atrakcyjnym systemem dodatków oraz benefitów
 Możliwości awansu i rozwoju zawodowego
 Bogaty pakiet SOCJALNY
 Bogaty pakiet ZDROWIE: opieka medyczna - dostęp do najlepszych placówek medycznych w okolicy
 Pakiet SPORT - atrakcyjny pakiet karnetów sportowych
 Pakiet ROZRYWKA – gazetka firmowa, konkursy dla pracowników i dzieci, wycieczki pracownicze etc.
 
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres ns-praca@electropoli.pl podając w temacie wiadomości nazwę stanowiska: Kontroler jakości