Rekrutacja

Szanowna Pani / Szanowny Panie!

Pragniemy poinformowaæ, jakie dane zbieramy i dlaczego oraz jak ich u¿ywamy w procesach rekrutacji.

Trzy g³ówne rodzaje danych, które gromadzimy to: · dane kontaktowe, · dane dotycz¹ce przebiegu kariery i wczeœniejszego zatrudnienia · dane dotycz¹ce posiadanych uprawnieñ/umiejêtnoœci.

Pani/Pana dane przetwarzamy na podstawie przepisów Ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy w szczególnoœci art. 22-1 oraz w przypadku Pani/Pana zgody - dane bêd¹ przetwarzane równie¿ na potrzeby przysz³ych rekrutacji, na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO.

WA¯NE! W dowolnym momencie przys³uguje Pani/Panu prawo do cofniêcia wyra¿onych zgód, co nie wp³ynie na zgodnoœæ z prawem przetwarzania, którego dokonano do czasu ich cofniêcia.

Mo¿e siê równie¿ zdarzyæ, ¿e Pana/Pani dane bêd¹ przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 punkt f RODO* (prawnie uzasadnione interesy realizowane przez spó³kê) - mog¹ Pañstwo w dowolnym momencie wnieœæ sprzeciw – z przyczyn zwi¹zanych ze swoj¹ szczególn¹ sytuacj¹ – wobec przetwarzania swoich danych opartych na tej podstawie.

Dane podawane na potrzeby rekrutacji podaje Pani/Pan dobrowolnie, jednak s¹ one niezbêdne w celu weryfikacji kandydatów do pracy – ich niepodanie bêdzie skutkowa³o brakiem mo¿liwoœci udzia³u w procesie rekrutacyjnym.

Electropoli Poland Sp. z o.o. nie wykorzystuje danych z procesów rekrutacyjnych do innych celów.

Dostêp do Pani/Pana danych maj¹ jedynie upowa¿nieni pracownicy Electropoli Poland Sp. z o.o., w szczególnoœci s¹ to pracownicy Dzia³u HR, Zarz¹d Spó³ki oraz kierownik dzia³u, do którego Pani/Pan aplikuje.

Dane z procesów rekrutacyjnych przetwarzane bêd¹ do 6 miesiêcy od dnia zakoñczenia danego procesu rekrutacyjnego i/lub w przypadku zgody na przysz³e procesy rekrutacyjne do momentu jej cofniêcia ale nie d³u¿ej ni¿ 3 lata.

Informujemy, ¿e ma Pani/Pan prawo do ¿¹dania od Electropoli Poland Sp. z o.o. dostêpu do danych osobowych dotycz¹cych Pani/Pana osoby oraz uzyskania ich kopii, a tak¿e ¿¹dania ich sprostowania, usuniêcia danych, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Informujemy, ¿e Pani/Pana dane osobowe nie bêd¹ przekazywane do pañstwa trzeciego/organizacji miêdzynarodowej, nie bêd¹ przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym równie¿ nie bêd¹ wykorzystywane do profilowania. Zawsze w razie w¹tpliwoœci odnoœnie swoich danych mo¿e Pani/Pan skontaktowaæ siê z naszym Inspektorem Ochrony Danych, m.geilke@orleccy.pl, tel. 577-631-313.

Jednoczeœnie informujemy, ¿e przys³uguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzêdu Ochrony Danych Osobowych.