Rekrutacja

Szanowna Pani / Szanowny Panie!

Pragniemy poinformowaæ, jakie dane zbieramy i dlaczego oraz jak ich u¿ywamy w procesach rekrutacji.

Trzy g³ówne rodzaje danych, które gromadzimy to:
· dane kontaktowe,
· dane dotycz¹ce przebiegu kariery i wczeœniejszego zatrudnienia
· dane dotycz¹ce posiadanych uprawnieñ/umiejêtnoœci.

Pani/Pana dane przetwarzamy na podstawie przepisów Ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy w szczególnoœci art. 22-1 oraz w przypadku Pani/Pana zgody - dane bêd¹ przetwarzane równie¿ na potrzeby przysz³ych rekrutacji, na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO.

WA¯NE! W dowolnym momencie przys³uguje Pani/Panu prawo do cofniêcia wyra¿onych zgód, co nie wp³ynie na zgodnoœæ z prawem przetwarzania, którego dokonano do czasu ich cofniêcia.

Mo¿e siê równie¿ zdarzyæ, ¿e Pana/Pani dane bêd¹ przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 punkt f RODO* (prawnie uzasadnione interesy realizowane przez spó³kê) - mog¹ Pañstwo w dowolnym momencie wnieœæ sprzeciw – z przyczyn zwi¹zanych ze swoj¹ szczególn¹ sytuacj¹ – wobec przetwarzania swoich danych opartych na tej podstawie.

Dane podawane na potrzeby rekrutacji podaje Pani/Pan dobrowolnie, jednak s¹ one niezbêdne w celu weryfikacji kandydatów do pracy – ich niepodanie bêdzie skutkowa³o brakiem mo¿liwoœci udzia³u w procesie rekrutacyjnym.

Electropoli Poland Sp. z o.o. nie wykorzystuje danych z procesów rekrutacyjnych do innych celów.

Dostêp do Pani/Pana danych maj¹ jedynie upowa¿nieni pracownicy Electropoli Poland Sp. z o.o., w szczególnoœci s¹ to pracownicy Dzia³u HR, Zarz¹d Spó³ki oraz kierownik dzia³u, do którego Pani/Pan aplikuje.

Dane z procesów rekrutacyjnych przetwarzane bêd¹ do 6 miesiêcy od dnia zakoñczenia danego procesu rekrutacyjnego i/lub w przypadku zgody na przysz³e procesy rekrutacyjne do momentu jej cofniêcia ale nie d³u¿ej ni¿ 3 lata.

Informujemy, ¿e ma Pani/Pan prawo do ¿¹dania od Electropoli Poland Sp. z o.o. dostêpu do danych osobowych dotycz¹cych Pani/Pana osoby oraz uzyskania ich kopii, a tak¿e ¿¹dania ich sprostowania, usuniêcia danych, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Informujemy, ¿e Pani/Pana dane osobowe nie bêd¹ przekazywane do pañstwa trzeciego/organizacji miêdzynarodowej, nie bêd¹ przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym równie¿ nie bêd¹ wykorzystywane do profilowania. Zawsze w razie w¹tpliwoœci odnoœnie swoich danych mo¿e Pani/Pan skontaktowaæ siê z naszym Inspektorem Ochrony Danych, m.geilke@orleccy.pl, tel. 577-631-313.

Jednoczeœnie informujemy, ¿e przys³uguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzêdu Ochrony Danych Osobowych.

OPIS STANOWISKA:

 • malowanie detali zgodnie z technologią procesu
 • obsługa kabiny lakierniczej
 • obsługę, czyszczenie, konserwację urządzeń do lakierowania (pistolety, węże itp.)
 • realizacja planu produkcji na powierzonym stanowisku pracy
 • wykonywanie innych czynności związanych z zagadnieniami produkcji zlecanych na bieżąco przez przełożonego

 

WYMAGANIA:

 • wykształcenie zawodowe (mile widziane lakiernicze)
 • mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w firmie produkcyjnej
 • (mile widziane doświadczenie w branży motoryzacyjnej lub AGD)
 • praktyczna znajomość obsługi sprzętu lakierniczego, obsługa aplikacji automatycznej
 • zdolności manualne, dokładność oraz spostrzegawczość
 • umiejętność pracy w zespole
 • zaangażowanie i zdyscyplinowanie
 • gotowość do pracy wielozmianowej


FIRMA OFERUJE:

 • Stabilną i ciekawą pracę w międzynarodowej firmie o ugruntowanej pozycji w branży motoryzacyjnej
 • Konkurencyjne wynagrodzenie z bardzo atrakcyjnym systemem dodatków oraz benefitów
 • Możliwości awansu i rozwoju zawodowego
 • Bogaty pakiet SOCJALNY
 • Bogaty pakiet ZDROWIE: opieka medyczna - dostęp do najlepszych placówek medycznych w okolicy
 • Pakiet SPORT - atrakcyjny pakiet karnetów sportowych
 • Pakiet ROZRYWKA – gazetka firmowa, konkursy dla pracowników i dzieci, wycieczki pracownicze etc.


Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres ns-praca@electropoli.pl podając w temacie wiadomości nazwę stanowiska: Lakiernik

OPIS STANOWISKA:

 • zakładanie detali na zawieszki
 • zdejmowanie i pakowanie detali
 • kontrola wizualna jakości detali
 • realizacja planu produkcji na powierzonym stanowisku pracy
 • wykonywanie innych czynności związanych z zagadnieniami produkcji zlecanych na bieżąco przez przełożonego

 

WYMAGANIA:

 • wykształcenie zawodowe
 • mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w firmie produkcyjnej
 • umiejętność pracy w zespole
 • zdolności manualne, dokładność oraz spostrzegawczość
 • zaangażowanie i zdyscyplinowanie
 • gotowość do pracy wielozmianowej


FIRMA OFERUJE:

 • Stabilną i ciekawą pracę w międzynarodowej firmie o ugruntowanej pozycji w branży motoryzacyjnej
 • Konkurencyjne wynagrodzenie z bardzo atrakcyjnym systemem dodatków oraz benefitów
 • Możliwości awansu i rozwoju zawodowego
 • Bogaty pakiet SOCJALNY
 • Bogaty pakiet ZDROWIE: opieka medyczna - dostęp do najlepszych placówek medycznych w okolicy
 • Pakiet SPORT - atrakcyjny pakiet karnetów sportowych
 • Pakiet ROZRYWKA – gazetka firmowa, konkursy dla pracowników i dzieci, wycieczki pracownicze etc.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres ns-praca@electropoli.pl podając w temacie wiadomości nazwę stanowiska: Operator linii lakierniczej

OPIS STANOWISKA:

 • malowanie detali zgodnie z technologią procesu
 • obsługa kabiny lakierniczej
 • obsługę, czyszczenie, konserwację urządzeń do lakierowania (pistolety, węże itp.)
 • realizacja planu produkcji na powierzonym stanowisku pracy
 • wykonywanie innych czynności związanych z zagadnieniami produkcji zlecanych na bieżąco przez przełożonego

 

WYMAGANIA:

 • wykształcenie zawodowe (mile widziane lakiernicze)
 • mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w firmie produkcyjnej
  (mile widziane doświadczenie w branży motoryzacyjnej lub AGD)
 • praktyczna znajomość obsługi sprzętu lakierniczego, obsługa aplikacji automatycznej
 • zdolności manualne, dokładność oraz spostrzegawczość
 • umiejętność pracy w zespole
 • zaangażowanie i zdyscyplinowanie
 • gotowość do pracy wielozmianowej


FIRMA OFERUJE:

 • Stabilną i ciekawą pracę w międzynarodowej firmie o ugruntowanej pozycji w branży motoryzacyjnej
 • Konkurencyjne wynagrodzenie z bardzo atrakcyjnym systemem dodatków oraz benefitów
 • Możliwości awansu i rozwoju zawodowego
 • Bogaty pakiet SOCJALNY
 • Bogaty pakiet ZDROWIE: opieka medyczna - dostęp do najlepszych placówek medycznych w okolicy
 • Pakiet SPORT - atrakcyjny pakiet karnetów sportowych
 • Pakiet ROZRYWKA – gazetka firmowa, konkursy dla pracowników i dzieci, wycieczki pracownicze etc.


Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres ns-praca@electropoli.pl podając w temacie wiadomości nazwę stanowiska: Lakiernik

OPIS STANOWISKA:

 • wyjmowanie detali z pojemników i zakładanie detali na zawieszki,
 • zdejmowanie detali z zawieszek i układanie ich w pojemnikach,
 • wizualna kontrola jakości detali,
 • realizacja planu produkcji na powierzonym stanowisku pracy.


WYMAGANIA:

 • mile widziane doświadczenie w pracy na produkcji,
 • dyspozycyjność do pracy w systemie trzyzmianowym,
 • umiejętność pracy w zespole, zaangażowanie,
 • zdolności manualne, dokładność i spostrzegawczość.


FIRMA OFERUJE:

 • atrakcyjny pakiet wynagrodzenia wraz z premią, dodatkami i nagrodami.
 • zorganizowane przewozy dla pracowników spoza Bielska-Białej oraz bezpłatne przewozy liniami MZK 19 i 29,
 • możliwość rozwoju zawodowego – system szkoleń, ścieżka rozwoju w wewnętrznej strukturze firmy, kursy specjalistyczne i    podnoszące kwalifikacje,
 • pakiet kultura – konkursy dla pracowników oraz ich dzieci, dofinansowanie do biletów do teatru, kina oraz wycieczek turystycznych dla pracowników i ich rodzin,
 • pakiet zdrowie – dofinansowane przez pracodawcę ubezpieczenia zdrowotne (prywatna służba zdrowia) dla pracowników i ich rodzin,
 • pakiet sport – dofinansowane przez pracodawcę karnety sportowe (baseny, siłownie) oraz aktywności sportowe pracowników (piłka nożna, bieganie, triatlon),
 • stołówka pracownicza oferująca śniadania i obiady w atrakcyjnych cenach,
 • możliwość rozwojowej i satysfakcjonującej pracy w dobrej atmosferze, w międzynarodowej firmie o ugruntowanej pozycji w branży Automotive.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres praca@electropoli.pl podając w temacie wiadomości nazwę stanowiska: operator linii lakierniczej

OPIS STANOWISKA:

 • obsługa wózka widłowego;
 • załadunek i rozładunek towarów;
 • przyjęcie i kontrola dostaw;
 • lokalizowanie towarów na magazynie za pomocą skanera;
 • dostarczanie towarów z magazynu na produkcję;
 • odbiór detali z linii produkcyjnej i przewożenie ich na magazyn wyrobu gotowego;
 • przygotowanie i kontrola wysyłki.

WYMAGANIA:

 • mile widziane wykształcenie zawodowe
 • umiejętność obsługi wózków widłowych i wymiany butli,
 • uprawnienia na wózek widłowy z wymianą butli gazowych,
 • minimum pół roku doświadczenia w pracy jako operator wózka widłowego,
 • dyspozycyjność do pracy w systemie trzyzmianowym,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • zaangażowanie,
 • dobra organizacja pracy, zdyscyplinowanie.


FIRMA OFERUJE:

 • atrakcyjny pakiet wynagrodzenia wraz z premią, dodatkami i nagrodami.
 • zorganizowane przewozy dla pracowników spoza Bielska-Białej oraz bezpłatne przewozy liniami MZK 19 i 29,
 • możliwość rozwoju zawodowego – system szkoleń, ścieżka rozwoju w wewnętrznej strukturze firmy, kursy specjalistyczne i podnoszące kwalifikacje,
 • pakiet kultura – konkursy dla pracowników oraz ich dzieci, dofinansowanie do biletów do teatru, kina oraz wycieczek turystycznych dla pracowników i ich rodzin,
 • pakiet zdrowie – dofinansowane przez pracodawcę ubezpieczenia zdrowotne (prywatna służba zdrowia) dla pracowników i ich rodzin,
 • pakiet sport – dofinansowane przez pracodawcę karnety sportowe (baseny, siłownie) oraz aktywności sportowe pracowników (piłka nożna, bieganie, triatlon),
 • stołówka pracownicza oferująca śniadania i obiady w atrakcyjnych cenach,
 • możliwość rozwojowej i satysfakcjonującej pracy w dobrej atmosferze, w międzynarodowej firmie o ugruntowanej pozycji w branży Automotive.

 

 

 


Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres praca@electropoli.pl podając w temacie wiadomości nazwę stanowiska: OPERATOR WÓZKA

OPIS STANOWISKA:

 • pomoc w nadzorze technologicznym nad procesem malowania linii kataforetycznych oraz proszkowych
 • prowadzenie i aktualizacja dokumentacji technologicznej  identyfikacja oraz analiza przyczyn odchyleń aplikacji, procesu oraz technologii
 • ustalenie i bieżąca kontrola parametrów produkcyjnych dla nowych uruchomień
 • aktywny udział w opracowywaniu i wdrażaniu działań usprawniających

 

WYMAGANIA:

 • wykształcenie chemiczne lub techniczne
 • mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku
 • umiejętność czytania rysunku technicznego
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego
 • dobra znajomość obsługi komputera i pakietu MS Office
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
 • nastawienia na rozwój i poznawanie nowych zagadnień
 • pomysłowość i innowacyjność

 

FIRMA OFERUJE:

 • Stabilną i ciekawą pracę w międzynarodowej firmie o ugruntowanej pozycji w branży motoryzacyjnej
 • Konkurencyjne wynagrodzenie z bardzo atrakcyjnym systemem dodatków oraz benefitów
 • Możliwości awansu i rozwoju zawodowego
 • Bogaty pakiet SOCJALNY
 • Bogaty pakiet ZDROWIE: opieka medyczna - dostęp do najlepszych placówek medycznych w okolicy
 • Pakiet SPORT: atrakcyjny pakiet karnetów sportowych
 • Pakiet ROZRYWKA: gazetka firmowa, konkursy dla pracowników i dzieci, wycieczki pracownicze etc.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres ns-praca@electropoli.pl podając w temacie wiadomości nazwę stanowiska: Asystent technologa

 

OPIS STANOWISKA:

 • nadzorowanie stabilności procesów produkcyjnych linii lakierniczej
 • nadzór i kontrola pracy linii produkcyjnych oraz innych urządzeń znajdujących się w zakładzie
 • udział w instalacjach nowych linii produkcyjnych oraz modernizacjach istniejących linii produkcyjnych
 • dokonywanie przeglądów okresowych na liniach produkcyjnych
 • nadzorowanie prac stacji DEMI i głównego zbiornika ścieków
 • dozowanie chemii oraz regulacja ustawień - ciągłe poszukiwanie nowych rozwiązań mających na celu zwiększenie wydajności pracy
 • wykonywanie innych czynności z zakresu technologii i produkcji zleconych na bieżąco przez przełożonego

 

WYMAGANIA:

 • wykształcenie minimum średnie techniczne
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku (mile widziana praca przy obsłudze maszyn jako operator lub ustawiacz),
 • gotowość do pracy w systemie zmianowym, 4-brygadowym
 • umiejętność pracy w zespole
 • dokładność oraz spostrzegawczość
 • odporność na stres
 • zaangażowanie i zdyscyplinowanie

 

FIRMA OFERUJE:

 • Stabilną i ciekawą pracę w międzynarodowej firmie o ugruntowanej pozycji w branży motoryzacyjnej
 • Konkurencyjne wynagrodzenie z bardzo atrakcyjnym systemem dodatków oraz benefitów
 • Możliwości awansu i rozwoju zawodowego
 • Bogaty pakiet SOCJALNY
 • Bogaty pakiet ZDROWIE: opieka medyczna
 • dostęp do najlepszych placówek medycznych w okolicy
 • Pakiet SPORT - atrakcyjny pakiet karnetów sportowych
 • Pakiet ROZRYWKA – gazetka firmowa, konkursy dla pracowników i dzieci, wycieczki pracownicze etc.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres ns-praca@electropoli.pl podając w temacie wiadomości nazwę stanowiska: Ustawiacz