Electropoli, międzynarodowy specjalista w zakresie obróbki powierzchni, oferuje obróbkę detali z zastosowaniem procesu „galwanizacji ogniowej zanurzeniowej”, zwanej również „galwanizacją w kąpieli”.

Detale pokrywane są warstwą cynku, a następnie zanurzane w kąpieli cynkowej o temperaturze 450°C.

Proces ten poprawia właściwości detalu w zakresie odporności na korozję, nieprzepuszczalności oraz wytrzymałości mechanicznej.

Jak wszystkie procesy tego typu, galwanizacja ogniowa przebiega w kilku etapach:

 • Odtłuszczanie: Ma na celu usunięcie wszelkich zanieczyszczeń oraz tłuszczów uniemożliwiających rozpuszczanie znajdujących się na powierzchni tlenków żelaza. Wykonywane jest w kąpielach zawierających sole oraz produkty silnie alkaliczne z dodatkiem detergentów i środków powierzchniowo czynnych w temperaturze 60°C i 90°C.
 • Po odtłuszczaniu następuje płukanie mające na celu zapobieganie powstawania zanieczyszczeń w kolejnych kąpielach.
 • Trawienie ma na celu usunięcie zgorzelin oraz znajdujących się na powierzchni stalowej różnego rodzaju tlenków.
 • Płukanie po wytrawianiu ma również na celu oczyszczenie detalu z soli żelaza oraz śladów kwasu zanieczyszczających kolejne etapy procesu.
 • Topnikowanie pozwala na oczyszczenie ze śladowych ilości tlenku przed umieszczeniem detalu w kąpieli cynkowej. Topnikowanie zapewnia również prawidłowy przebieg reakcji żelazo–cynk podczas zanurzania detalu w kąpieli cynkowej. Topnikowanie odbywa się w temperaturze roztworu wodnego chlorku cynku i chlorku amonu.
 • Suszenie odbywa się w suszarni i ma na celu wysuszenie topnika, a także doprowadzenie detalu do odpowiedniej temperatury, by uniknąć szoku termicznego oraz rozpryskiwania cynku podczas zanurzania detalu w kolejnej kąpieli.
 • Cynkowanie ogniowe: następnie detale są zanurzane w kąpieli cynkowej o temperaturze 450°C. Czas zanurzenia zależy od obciążenia, rozmiarów i grubości detali oraz różni się w zależności od ich kształtu (według specyfikacji).
 • Galwanizowane detale są następnie schładzane na świeżym powietrzu, kontrolowane, a w razie potrzeby znakowane i montowane z innymi elementami w taki sposób, by tworzyły gotowe do wydania klientowi podzespoły.

Przygotowanie czêœci przed malowaniem

Odpowiednie przygotowanie powierzchni detalu przed jak¹kolwiek obróbk¹ jest podstawowym czynnikiem gwarantuj¹cym przyczepnoœæ pow³oki do obrabianych czêœci.

Przygotowanie powierzchni mo¿na przeprowadziæ za pomoc¹ ró¿nych metod:

 • - Mechaniczne
  - Chemiczne
  - Termiczne
  - Elektrolityczne
  - itp

Do najczêœciej stosowanych metod nale¿¹:

 1. odt³uszczanie (w celu usuniêcia olejów i smarów z powierzchni czêœci)
 2. wytrawianie (w celu usuniêcia tlenków)

Te dwa etapy oczyszczaj¹ powierzchniê materia³u, tym samym zapewniaj¹c dobr¹ przyczepnoœæ pow³oki w kolejnym etapie obróbki.